pola1            pola2            pola3


norway, 2016